King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

History

ภาควิชาเคมี เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนกวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ได้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2505 และในปีต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้งานปฏิบัติการทางคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์อันเพียงพอต่อการทำงานเบื้องต้น

ในปี 2507 แผนกวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ได้ขยายตัวมากขึ้นจึงได้แบ่งหน่วยงานออกใหม่เป็น 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาฟิสิกส์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ และแผนกวิชาเคมี

ในขั้นต้นแผนกวิชาเคมีเป็นหน่วยงานจัดสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้กับภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาเคมี ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยาย ซึ่งกล่าวเน้นถึงเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐานทั่วไปและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดถึงเทคนิคในการแยกสารให้บริสุทธิ์ และเป็นงานที่สอดคล้องกับงานด้านอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ

ในเวลาต่อมาเมื่อแผนกเคมี มีกำลังอาจารย์ประจำแผนกเพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดตั้งเป็นคณะแล้ว และด้วยเหตุที่ปัจจุบันวิชาเคมี มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับงานในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้รับอนุมัติให้เปิดภาควิชาเคมีขึ้น ในปี 2519 ทำการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเริ่มเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกเคมี เมื่อปีการศึกษา 2520 เป็นรุ่นแรก สำหรับการสอนเป็นไปตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี กล่าวคือ วิชาเรียนในชั้นปีที่ 1-2 เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เบื้องต้นในวิชาเขียนแบบ การใช้และการเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือกล อิเลกโทรนิกพื้นฐาน ฯลฯ วิชาหลักทั้งด้านเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ฟิสิกัลเคมี เคมีวิเคราะห์ และชีวเคมี และนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานทางอุตสาหกรรม ในระหว่างภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนจึงจะจบหลักสูตร