King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ทุนศิษย์เก่าภาคเคมีบางมด ประจำปีการศึกษา 2/2564
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนศิษย์เก่าภาคเคมีบางมด” ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยจะสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์เป็นรอบเวลา โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
 
1. นายปฏิมากร กันเขียว ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวเฟื่องลดา บุญมี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวอภิสรา เกื้อพันธุ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวพัชราภรณ์ พึ่งงาม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวธิดาพร เงาสมสกุล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
6. นายกฤตเมธ อิศรภักดี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
7. นายกิตติพศ หลากสุขถม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
8. น.ส.มุทิตา กี่คงเดิม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
9. นางสาวนิตา วัฒนศักดิ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
10. นายนันทิพัฒน์ เพชรเกื้อ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
11. นางสาวทิพาสินี ทองศรีนวล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
12. นางสาวพลอยไพลิน รัตนวงศ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565
 

โครงการประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ PDF

โครงการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ "วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น"

 

รายละเอียดโครงการ ไฟล์ PDF

กำหนดการลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ลาพักการศึกษาผ่านเว็บ ในระบบ New ACIS ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกาศ PDF

Page 1 of 2