King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระยะสั้นออนไลน์ "B3: Bringing Bioengineering to Bear"

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น
 
เรียนเชิญนักศึกษามจธ. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระยะสั้นออนไลน์ภายใต้ชื่อโครงการ "B3: Bringing Bioengineering to Bear" เป็นการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อน แต่สนใจว่าในวงการวิจัย แวดวงอุตสาหกรรม และปัญหาทางด้านจริยธรรมของการประยุกต์องค์ความรู้ด้านชีววิทยาเข้ากับศาสตร์ต่างๆเพื่อก่อให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม นวัตกรรมที่ขายได้ และนโยบายนั้นเป็นอย่างไร
 
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564
 
โดยในกิจกรรมนักศึกษาจะได้เข้าพบกับการอบรมจากวิทยากรในมจธ. และวิทยากรต่างชาติจากมหาวิทยากรจาก Kyushu University ที่จะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกันนั้นยังได้ทำ Workshop ร่วมกันกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyushu University ผ่านกิจกรรมสนุกสนานเข้มข้นตลอด 5 วันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างกัน ให้ได้เพื่อนใหม่ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแก่นักศึกษามจธ.
 
กิจกรรมฟรี การบรรยายและการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.gle/kiFMEMwi3BswwpXw7
 
หมายเหตุ ทางผู้ประสานงานโครงการยินดีออกบันทึกข้อความยืนยันว่านักศึกษาเข้าร่วมการจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลาในวิชาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม