King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ภาควิชาเคมี เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนกวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ได้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2505 และในปีต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้งานปฏิบัติการทางคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์อันเพียงพอต่อการทำงานเบื้องต้น

ในปี 2507 แผนกวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ได้ขยายตัวมากขึ้นจึงได้แบ่งหน่วยงานออกใหม่เป็น 3 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาฟิสิกส์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ และแผนกวิชาเคมี

ในขั้นต้นแผนกวิชาเคมีเป็นหน่วยงานจัดสอนวิชาเคมีพื้นฐานให้กับภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาเคมี ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยาย ซึ่งกล่าวเน้นถึงเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐานทั่วไปและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดถึงเทคนิคในการแยกสารให้บริสุทธิ์ และเป็นงานที่สอดคล้องกับงานด้านอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ

ในเวลาต่อมาเมื่อแผนกเคมี มีกำลังอาจารย์ประจำแผนกเพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดตั้งเป็นคณะแล้ว และด้วยเหตุที่ปัจจุบันวิชาเคมี มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับงานในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้รับอนุมัติให้เปิดภาควิชาเคมีขึ้น ในปี 2519 ทำการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเริ่มเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกเคมี เมื่อปีการศึกษา 2520 เป็นรุ่นแรก สำหรับการสอนเป็นไปตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี กล่าวคือ วิชาเรียนในชั้นปีที่ 1-2 เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เบื้องต้นในวิชาเขียนแบบ การใช้และการเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือกล อิเลกโทรนิกพื้นฐาน ฯลฯ วิชาหลักทั้งด้านเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ฟิสิกัลเคมี เคมีวิเคราะห์ และชีวเคมี และนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานทางอุตสาหกรรม ในระหว่างภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนจึงจะจบหลักสูตร

ภาควิชาเคมีตั้งอยู่ที่มจธ. บางมด สามารถดูเส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยได้ที่นี่หรือดูได้จาก Google Maps และดูแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ ห้องภาควิชาอยู่ที่ห้อง CH 307 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี (N3) ห้องอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (N7) และบางส่วนอยู่ที่อาคารภาควิชาเคมี (N3) 

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-8843
โทรสาร 02-470-8843
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://chem.kmutt.ac.th

 

The Department of Chemistry is located on the KMUTT Bangmod Campus. For direction to KMUTT, please see here or use Google Maps. See the campus map here. The department office is in Room CH 307 on the 3rd floor of the Department of Chemistry Building (N3). Offices of most faculty members are on the 10th floor of the Fundamental Science Laboratory Building (N7), while some are in the Department of Chemistry Building (N3).

 

Department of Chemistry, Faculty of Science
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140 Thailand
Telephone: +66-2-470-8843
Fax: +66-2-470-8843
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://chem.kmutt.ac.th