King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี

 

หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาเคมีประกอบด้วยหน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต (147 หน่วยกิตแบบก้าวหน้า 4+1*) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบเน้นเคมีหรือเน้นเคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีวิชาหลากหลาย เช่น วิชาด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมีพื้นฐาน การเขียนแบบทางวิศวกรรม วัสดุศาสตร์

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต

(ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา การบริหารจัดการยุคใหม่ ภาวะผู้นำ)

หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560